Crzež rekonstrukcije oltarne ograde crkve nepoznatog titulara iskopane na lokalitetu Vela Boška u Valbandonu

Autor: Juroš - Monfadin, Fina
Lokalitet: Valbandon
Uži lokalitet: Vela Boška
Likovna tipologija: Crtež
Autor skede: Ivan Matejčić
Literatura:

F. JUROŠ-MONFARDIN, R. MATIJAŠIĆ Valbandon – Vela Boška, antičko, kasnoantičko i ranosrednjovjekovno naselje,  Arheološki pregled , 1990; F. JUROŠ-MONFARDIN, Pitanje likovnog kontinuiteta u Istri na primjeru pluteja iz Valbandona, Starohrvatska spomenička baština. Rađanje prvog hrvatskog kulturnog pejzaža, M. Jurković – T. Lukšić ur.,  Zagreb 1996, 105-112; Hrvati i Karolinzi, katalog,  A. Milošević ur., Split 2000, 73-74; M. JURKOVIĆ,  u: I. MATEJČIĆ, S. MUSTAČ, Umjetnička baština istarske crkve 1, Kiparstvo od 5. do 13. stoljeća, Poreč 2014, 155-158.