Prozorska tranzena Ivo Puniš 2014., ipunis@gmail.com

Prozorska tranzena

Lokalitet: Kranjci
Uži lokalitet: crkva svetog Flora
Likovna tipologija: Crkveni namještaj
Materijal/Tehnika: Kamen; vapnenac
Stoljeće/godina: antika, 8. - 12. stt
Kulturno povijesno razdoblje: Predromanika - romanika
Autor skede: Ivan Matejčić
Literatura:

B. Fučić, Izvještaj o putu po Istri 1949. godine, Ljetopis JAZU, 57, 1953, 110-111; I. Matejčić, Kranjci, Istarska enciklopedija, 2005, 416;.S. Mustač, u: Umjetnička baština istarske crkve. Kiparstvo 1, 262-263.