Crkva svetog Elizeja kraj Fažane, prozor sa spolijom na pročelju Ivo Puniš 2012., ipunis@gmail.com
Dodatne fotografije
Crkva svetog Elizeja kraj Fažane, prozor sa spolijom na pročelju Ivo Puniš, 2012

Crkva svetog Elizeja kraj Fažane, prozor sa spolijom na pročelju

Lokalitet: Fažana
Uži lokalitet: Crkva svetog Elizeja
Likovna tipologija: Kiparstvo; arhitektonska skulptura, reljef, spolija
Kulturno povijesno razdoblje: Antika
Autor skede: Ivan Matejčić
Literatura:

B. MARUŠIĆ, Kasnoantička i bizantska Pula, Pula 1967, 23-24, 26-27;  Bovini, Giuseppe, Le antichità cristiane della fascia costiera istriana da Parenzo a Pola, vol.1. testo, vol. 2. illustrazioni, Bologna 1974, vil. I. 145, vol II sl. 79;  B. MARUŠIĆ, Doprinos poznavanju ranosrednjovjekovne skulpture u Istri, Jadranski zbornik, 12, 1982-1985, str. 305-335, 308-309, 314;;