Kuća fresaka u Draguću
None

Općina Cerovlje – Comune di Ceretto

Upravni odjel za turizam Istarske županije – Assessorato al turismo della Regione Istriana

Upravni odjel za kulturu i zavičajnost Istarske županije – Assessorato cultura e territorialità

della Regione Istriana

Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria

Kuća fresaka u Draguću – Casa degli affreschi a Draguccio

 

Osobita nam je čast pozvati Vas na

Abbiamo il piacere di invitarLa alla

prezentaciju interpretacijskog sadržaja Kuće fresaka u Draguću

presentazione del contenuto interpretativo della Casa degli affreschi a Draguccio

 

petak, 26. lipnja 2020. u 11 sati

venerdì, 26 giugno 2020 alle ore 11

 

Kuća fresaka u Draguću - Casa degli affreschi a Draguccio

 

 

 

Uz pozdravne govore predstavnika Istarske županije, Općine Cerovlje

i matičnog muzeja organizirano je stručno vodstvo kroz sadržaj Kuće fresaka uz pridržavanje epidemioloških mjera.

 

Oltre ai discorsi di benvenuto dei rappresentanti della Regione Istriana,

Comune di Cereto e del Museo verrà organizzata una visita guidata

professionale del contenuto della Casa degli affreschi rispettando le misure epidemiologiche prescritte.