Zidne slike, apostoli u donjoj zoni apside Živko Bačić 2006. god,

Zidne slike, apostoli u donjoj zoni apside

Lokalitet: Kanfanar
Uži lokalitet: Crkva svete Agate na putu u Dragu
Likovna tipologija: Zidno slikarstvo; freska, zidna slika
Materijal/Tehnika: Zidna slika; freska, slika na žbuci
Konzervatorsko restauratorski zahvat: Restauracija fresaka: "Renzo Lizzi restauri" Artegna, 2006. god.
Ikonografija: 0; apostol
Stoljeće/godina: 11.
Kulturno povijesno razdoblje: Predromanika - romanika
Autor skede: Ivan Matejčić
Literatura:

B. FUČIĆ, Istarske freske, Zagreb 1963, Isti, Sveta Agata kod  Kanfanara, Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti JAZU,  XIV/1-3, Zagreb 1966, 10-19; N. MARAKOVIĆ, XXX